Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkiem każdego gimnazjalisty. W ciągu edukacji gimnazjalnej należy wziąć udział w tej formie pracy.  Jest to dokumentowane odpowiednim wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Regulamin  Realizacji Projektu Edukacyjnego

w Gimnazjum w Leśnej

 

1.      Uczeń gimnazjum ma obowiązek  zrealizować projekt edukacyjny na podstawie  Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz,U Nr 156, poz.1046), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

2.      Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego    z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku szkolnego.

3.      Wychowawca, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów  o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

4.      Wychowawca przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom informację o warunkach    i zasadach realizacji projektu na pierwszym zebraniu we wrześniu.

5.      Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów  liczący od 2 do 6 osób, ( w szczególnych wypadkach mogą być większe przy czym zespoły projektowe nie powinny przekraczać 10 osób), przy wsparciu nauczyciela – opiekuna projektu i nauczyciela wspomagającego, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

6.      Projekt edukacyjny dotyczy treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Może również wykraczać poza te treści albo mieć charakter międzyprzedmiotowy.

7.      Czas trwania projektów jest uzależniony od problematyki i stopnia trudności. Projekt trwa od 1 do 3 miesięcy. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację.

8.      Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

9.      W przypadku zwolnienia, o którym mowa w punkcie 8. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia  w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

10.  Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.

11. po zakończeniu projektu opiekun projektu przekazuje pełną dokumentację Dyrektorowi szkoły.

12.  Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

13.  Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać: deklarację przystąpienia ucznia do realizacji projektu, kartę projektu, sprawozdanie z realizacji projektu, kartę oceny projektu.

14.  Wychowawca prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczące w szczególności wyboru tematu, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom).

 

15.  W przypadku gdy uczeń, w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia  do jednego z zespołów.

16.  Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków   w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki  w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

17. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów przedmiotowych i  międzyprzedmiotowych ani nauczycielami wspomagającymi,  współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

18.  Ten sam projekt może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

19.  Nauczyciele –  wybrani przez Dyrektora Gimnazjum opiekunowie projektów przekazują Dyrektorowi szkoły w terminie    do 30 maja 2016 r. tematy projektów wraz z celami.

20.  W terminie do 30 września 2016 r. Szkolny Koordynator Projektów ogłasza Listę  Projektów Edukacyjnych na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

21.  Uczniowie wybierają temat projektu po ogłoszeniu Listy Projektów Edukacyjnych.

22.  Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna i nauczyciela wspomagającego. W trakcie   realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.

23.  Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji.

24.  Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

a.       konferencja naukowa połączona z wykładami;

b.      forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;

c.       przedstawienie teatralne, inscenizacja;

d.      książka, broszura, gazetka;

e.       prezentacja multimedialna; strona internetowa

f.       model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;

g.      debata

h.      film, koncert, wystawa

i.      gra edukacyjna ( planszowa, uliczna, plenerowa itp.)

j.      inna, za zgodą opiekuna.

 

24. Kryteria oceny projektu edukacyjnego

1) ocena cząstkowa z przedmiotu za wykonane zadanie, a w szczególności:

a.       za wartość merytoryczną, treść,

b.      zgodność z tematem projektu,

c.       oryginalność,

d.      kompozycję,

e.       stopień wykorzystania materiałów źródłowych,

f.       estetykę i staranność,

g.      trafność dowodów i badań,

h.      wartość dydaktyczną i wychowawczą.

2) ocena zachowania za wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

a.       pomysłowość i innowacyjność,

b.      umiejętność pracy w grupie

c.       udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,

d.      stopień trudności zadań,

e.       terminowość wykonania przydzielonych zadań,

f.       poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

g.      pracowitość

h.      udział w prezentacji.

3) ocena opisowa prezentacji – efektu końcowego projektu, w tym:

a.       poprawność językowa,

b.      atrakcyjność,

c.       technika prezentacji,

d.      stopień zainteresowania odbiorców,

25.  Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia  i opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu.

26.  Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną określa zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je zarządzeniem.

27.  Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy  w Regulaminie Realizacji Projektu Edukacyjnego, dostosowując je do realiów  i możliwości organizacyjnych szkoły.