HISTORIA SZKOŁY

1945

Szkoła Powszechna w Leśnej rozpoczęła działalność 13 lub 14 października 1945 roku. Przedstawiciele lokalnej administracji podjęli decyzję o zlokalizowaniu placówki oświatowej w budynku poniemieckiej szkoły przy dzisiejszej ulicy Kościuszki 7, który powstał w roku 1871. Obiekt ten był bardzo zniszczony wskutek działań wojennych. Dlatego zajęcia dydaktyczne prowadzono w sąsiedniej miejscowości - w Miłoszowie.

1946

Od stycznia 1946 roku uczniowie uczyli się w wyremontowanym budynku składającym się z ośmiu izb lekcyjnych, kancelarii, pokoju nauczycielskiego oraz mieszkania dla woźnej. Szczególnym pomieszczeniem była sala, która dzisiaj nosi numer 12. Jako jedyna była wyposażona w parkiet. Niemcy traktowali to pomieszczenie, jako salę gimnastyczną z drabinkami przy ścianach i drążkami do ćwiczeń. W szkole polskiej przez pierwsze lata również pełniła tę funkcję. Budynek sąsiadował z jednej strony z gmachem sądu, a z drugiej z budynkiem, w którym zamieszkiwali nauczyciele. Na niedużym boisku, w drewnianym baraku znajdowały się prymitywne sanitariaty. Do budynku przylegała drewniana szopa - skład ławek i innego sprzętu szkolnego oraz części środków dydaktycznych (w szczególności poniemieckie mapy). Obiekt ten został rozebrany w 1948 roku . Granice boiska były obsadzone drzewami morwy stanowiącymi bazę dla hodowli jedwabników.
W momencie uruchomienia szkoły, naukę pobierało 14 uczniów w siedmiu oddziałach. Wówczas, w 1946 roku, liczba uczniów wzrosła do 80. Początek roku szkolnego 1947/48 jest bardzo istotny - na polecenie inspektora szkolnego została uruchomiona filia szkoły w Niedźwiedziej Górze.

1956

Rok szkolny 1956/57 przynosi istotne zmiany. Na bazie filii powstaje Szkoła Podstawowa nr 2, a Leśna zostaje podzielona na dwa obwody szkolne. Szkole Podstawowej w Leśnej nadano numer 1.

1960

Na wniosek społeczeństwa miejscowe władze 13 maja 1960 roku wyremontowały budynek po byłym sądzie, przy dzisiejszej ulicy Kościuszki 9 powstałym w 1898 roku i przejęto ten budynek na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Leśnej. Urządzono tam 4 izby lekcyjne, świetlicę i mieszkanie dla nauczyciela.
Rozrastający się przemysł w mieście spowodował przyrost liczby ludności, co przyczyniło się do zwiększenia ilości dzieci i młodzieży, Dotychczasowa ilość izb lekcyjnych stała się niewystarczająca.

1970

W roku 1970 przeprowadzono prace modernizacyjne. W obu obiektach założono instalację centralnego ogrzewania i urządzono kotłownię. Na miejscu drewnianych sanitariatów wybudowano nowe, z płyt betonowych. W myśl zmian reorganizacyjnych o powołaniu zbiorczych szkół gminnych w 1975 roku, w budynku przy ulicy Kościuszki 9 wyznaczono siedzibę gminnego dyrektora szkół i pionu administracyjnego.

1992

Po przeniesieniu "oddziałów zerowych" w roku szkolnym 1992/93 do przedszkola, w zwolnionych pomieszczeniach utworzono świetlicę szkolną. Podczas jednego z remontów w sali nr 12 zdjęto parkiet, wymontowano drabinki i urządzono w niej kolejną izbę lekcyjną . W ten sposób szkoła straciła salkę gimnastyczną, a tym samym zyskała salę dydaktyczną.
Odkąd istnieje placówka przeprowadzono szereg zmian, które miały istotny wpływ na estetykę pomieszczeń i poprawę warunków pracy, co za tym idzie funkcjonowanie szkoły. W ramach programu "Internet w każdej gminie" funkcjonuje pracownia internetowa. Pierwsze komputery pojawiły się w szkole dzięki współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W zamian placówka zobowiązała się do prowadzenia szkoleń dla dorosłych mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Leśna w zakresie posługiwania się sprzętem komputerowym i doradztwa rolniczego. Wyposażono szkołę w 5 komputerów, skaner i drukarkę .

1999

Ważną datą okazał się rok 1999, w którym przeprowadzono reformę szkolnictwa. Ustawa wprowadziła ustrój trójstopniowy, na który składa się:
  sześcioletnia szkoła podstawowa,
  trzyletnie gimnazjum,
  trzyletnie liceum profilowane.

Szkoły podstawowe i gimnazja będą zarządzane przez gminy. W myśl założeń, gimnazjum miało liczyć nie mniej niż 150 uczniów i planowno w nim utworzyć przynajmniej dwie klasy równorzędne. Nasza gmina spełniła ten warunek, ponieważ w pierwszym roku funkcjonowania, tzn. w roku szkolnym 1999/2000, w gimnazjum uczyło się w 7 klasach 168 uczniów, w roku szkolnym 2000/2001 326 uczniów w 14 oddziałach i w roku szkolnym 2001/2002 - 478 uczniów w 20 oddziałach. W myśl ustawy wprowadzającej reformę edukacji od 1 września 1999 r. uczniowie klas I-IV dotychczasowych szkół podstawowych stali się uczniami odpowiednich klas sześcioletniej szkoły podstawowej; uczniowie klas siódmych stali się uczniami pierwszej klasy gimnazjum.
Przy wyborze lokalizacji Gimnazjum brano pod uwagę dwie Szkoły: w Leśnej i w Smolniku. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę uwarunkowania demograficzne i bazę lokalną wymienionych szkół, a także warunki lokalnych odległości poszczególnych miejscowości tak, aby można było bez problemu dowieźć uczniów ze wszystkich miejscowości w gminie. Na siedzibę Gimnazjum wybrano budynki SP w Leśnej.

W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum w Leśnej uczy się 314 uczniów, pracuje 31 nauczycieli i 20 pracowników administracji.

W budynku przy ulicy Kościuszki 9 mieszczą się:
  - 8 sal dydaktycznych;
  - pokój nauczycielski;
  - gabinet dyrektora
  - sekretariat
  - gabinet pielęgniarki
W budynku przy ulicy Kościuszki 7 mieści się:
  - 7 sal dydaktycznych
  - biblioteka szkolna
  - gabinet wicedyrektora
  - gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
  - pokój nauczycielski
Gimnazjum posiada logo, które zostało wybrane w drodze konkursu zorganizowanego przez szkołę w nawiązaniu do Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie uzyskanego w roku 2004.